• razgovor uzivo:

    0901-888-884

U Harmoniji I Borbi Mars I Jupiter

U Harmoniji I Borbi Mars I Jupiter

Mars i Ju­pi­ter

U do­brom aspek­tu imaju ih lju­di ko­ji su borci za pravdu. Da­je mo­ral­nost i po­šte­nje, kao i do­bre sportiste i po­li­caj­ce. Ovo je po­bed­nik u sva­koj bor­bi. No­vac se za­ra­đu­je kroz sim­bo­li­ku Marsa. Si­la je sva­ka­ko na stra­ni za­ko­na. Na­da­lje, iz­ra­že­na je vo­lja za ra­dom u inostranstvu.

U žen­skom ho­ro­sko­pu go­vo­ri o obra­zo­va­nim mla­di­ći­ma ko­ji obič­no ima­ju nov­ca.

U lo­šem aspek­tu, si­la mr­zi za­kon i prav­du. Va­žno je pro­ce­ni­ti ko­ji je tip ho­ro­sko­pa u ko­me je ovaj aspekt, jer ako pro­ce­ni­mo da je i Merkur ugro­žen i da oso­bi na ne­ki dru­gi na­čin mo­ral ni­je na­gla­šen, on­da mo­že­mo za­klju­či­ti da se ra­di o ho­ro­sko­pu ne­kog kri­mi­nal­ca.

Nov­ča­ne ka­zne, sve u za­vi­sno­sti u ko­jim ku­ća­ma se na­la­ze pla­ne­te. Na­tus se u bor­bi ne ko­ri­sti mo­ral­nim sred­stvi­ma i če­sto je po­bedje­đen.

Gu­bi­tak i ošte­će­nje, ka­ko nov­ca ta­ko i dru­gih ma­te­ri­jal­nih vrijed­no­sti. Ako oso­ba ima ve­o­ma do­bro po­sta­vlje­ne tran­scen­dent­ne pla­ne­te (Uran, Neptun, Pluton), on­da će pre­zi­ra­ti ovo­ze­malj­ski za­kon i mo­ral i na­la­zi­ti sla­bo­sti u nje­mu. Ta se oso­ba bo­ri za ne­ko no­vo i bo­lje čo­ve­čan­stvo.Podeli na Facebook-u

objavljen: 2014-07-29

pregleda:Balkan astro centar - pozovite nase astrologe odmah: